Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND về "Công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh".     ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số: 49/2011/QĐ-UBND                                                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin  
về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 859/TTr-SQHKT ngày 04 tháng 4 năm 2011, Công văn số 1891/QSHKT-PC ngày 06 tháng 7 năm 2011 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 601/STP-VB ngày 16 tháng 02 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các văn bản có liên quan đến công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


                                                                                                                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                                                            KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
   


                                                                                                                                                                          Nguyễn Thành Tài


Links Down:   Quyết định số 49-2011-QĐ-UBND.doc

Các tin khác
Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND, ngày 15/11/2011 của UBND TP.HCM về "Ban hành Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 27/2011/CT-UBND, ngày 23/08/2011 của UBND TPHCM về "Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn". Quyết định số 3888/QĐ-UBND Về phân công công tác các thành viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2016. Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế làm việc của UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND về "Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường Thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND Về việc "lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND về cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về "Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại hành phố Hồ chí Minh và quản lý, công bố cập nhật thông tin trên Hệ thống quy định điện tử thành phố". Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND, ngày 19/5/2011 của UBND TPHCM về hủy bỏ một phần Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Copyright © 2010 SGC Corp. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam.
Địa chỉ tòa nhà: 18 A Đinh Tiên Hòang, P.ĐaKao, Q1
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: www.saigoncons.com.vn